Matcha

Matcha (vyslovujeme mačča, či zkráceně mača) je specifický typ čaje, který v tomto obecném slovníčku uvádíme záměrně, protože představuje speciální způsob zpracování i finální přípravy.

Ta ve světe nemá moc obdoby – snad jen Japonsku blízká Korea má alternativu pro tento nápoj. Matcha ve své ryzí podobě je nejkvalitnější zelený japonský čaj, který je po finálním zpracování listu velice jemně rozemletý na prášek.

Netradiční příprava i výsledek

Ten se poté (třeba při tradičním čajovém obřadu) zalije horkou vodou a vytvoří zelený nápoj, který se celý vypije.

Je to tedy rozdílný způsob přípravy, protože běžně pijeme z čaje jen „vodní“ výluh a listy zůstávají netknuté = zde u Matchy pijeme i samotný čaj.

Matcha je považována za jeden z největších přírodních zdrojů antioxidantů – velký vliv na to má samozřejmě to, že požijeme i samotné listy a nejenom výluh z nich.

Tento nápoj má neotřesitelnou pozici v japonské kultuře (nejenom čajové) a pronikl do běžného života i nejenom ve své tradiční podobě, ale v podobě různých „pop“ podob. Patří mezi ně třeba matchové zákusky, matcha latté a další produkty vyrobené právě z práškového japonského čaje.

Co to je a jak se vyrábí

Čaj Matcha tea je druh zeleného čaje, který se skládá z těch nejmenších a nejjemnějších lístku čajovníku. Rostlinky jsou 3 týdny před sklizní přikryty plachtou, aby se v nich zvýšila tvorba chlorofylu. Při samotném zpracování nejprve projdou horkou párou a následně se suší, nakonec jsou pomlety na mlecích kamenech.

Čaj je 800 let starým tradičním kulturním dědictvím Japonska, který připravují jen opravdu zkušení pěstitelé.

Jeho příznivé zdravotní účinky jsou po staletí známy a využívány. U nás se prodává v celém balení nebo po balení obsahující 2 gramy, které se hodí na přípravu jednoho nápoje.

Jak se pije

Příprava Matcha tea zahrnuje čajový obřad, na který potřebujete několik nástrojů. Misku, speciální bambusovou metličku, určenou pouze na přípravu tohoto čaje a průhlednou sklenici. Servíruje se nejlépe ve skle, tak aby vynikla jeho sytě zelená barva.

2 g čaje si nasypete do misky, zalijete horkou vodou, kde teplota nesmí přesahovat 70 °C. Promícháte bambusovou metličkou a přelijete do sklenice. Matcha tea se připravuje také jako ledový čaj nebo Matcha latté s našlehaným mlékem.

Jaké má zdravotní benefity

Matcha tea má mnoho zdravotních výhod. Stejně jako ostatní zelené čaje má silné antioxidační účinky, bojuje proti volným radikálům a působí preventivně proti řadě chorob. Je také účinným doplňkem stravy při jejich léčbě.

Pomáhá proti rakovině, díky vysokému obsahu katechinů zabraňuje tvorbě nádorových buněk a napomáhá také při léčbě roztroušené sklerózy, revmatu, artritidy a Parkinsonovy choroby.

Podporuje činnost srdce a upravuje správnou funkci kardiovaskulárního systému.

Působí proti špatnému cholesterolu v krvi, snižuje jej a posiluje tvorbu správného cholesterolu. Napomáhá spalování tuků a je účinný při redukční dietě. Je vhodný také pro sportovce, jelikož posiluje klouby a působí proti únavě. Matcha tea by se měl popíjet i při respiračních chorobách, jelikož zabraňuje rozvoji infekce a zánětu, při čemž tiší také horečku.

Posiluje imunitní systém a ten je pak připraven na boj s chorobami. Také podporuje paměť a soustředění. Je účinný proti depresím a psychickým poruchám i neurózám. Uklidňuje a už jen samotný čajový obřad, předcházející jeho pití, je velmi meditativní a příjemný.

Vaření s Matcha tea

Matcha tea je nejen čaj vhodný k pití, ale je možné s ním také vařit. Jemný prášek spolehlivě obarví na zeleno vše, do čeho jej dáte. Z nápojů, které si z něj můžete připravit je nejoblíbenější Matcha latté nebo Shake s různými příchutěmi. Můžete jej kombinovat s mlékem, ovocem, jako je banán nebo mango i s čokoládou. Nápoje se podávají za tepla i po studenu.

Pečení i vaření s Matchou je velmi zábavné. Můžete si připravit sytě zelené palačinky, které ozdobíte šlehačkou a třeba Matcha zmrzlinou. Oblíbené jsou také Matcha sušenky nebo buchty.

Zelený Matcha dort, roláda i brownies se stejně tak připravují snadno, stačí jen přisypat sáček čaje do těsta.

I ve zdravé fitness kuchyni lze Matchu naplno využít. Jistě vám budou chutnat Raw Matcha kuličky s mandlemi, javorovým sirupem a hrozinkami. Nebo si jej můžete přidat do ovesné kaše či salátového dresingu.

S Matchou vytvoříte také složitější pečivo jako jsou croissanty, koblihy nebo třeba chleba i vánočku. Ozvláštníte tím váš stůl a uděláte něco pro své zdraví.

Matcha cheesecake je netradiční forma tohoto velmi oblíbeného koláče, který si můžete nazdobit do několika barevných vrstev.

Hodí se také jako přísada do různých krémů, jak máslových, tak tvarohových, které obarví na jemně limetkově zelenou. Matcha tea je čaj, který určitě stojí za to vyzkoušet.

Matcha

Matcha (pronounced matcha, or matcha for short) is a specific type of tea, which is deliberately mentioned in this general glossary because it represents a special way of processing and final preparation.

It has few equivalents in the world – perhaps only Korea, close to Japan, has an alternative for this drink. Matcha in its purest form is the finest quality Japanese green tea, which is very finely ground into a powder after the final processing of the leaf.

Nontraditional preparation and result

This is then (perhaps in a traditional tea ceremony) poured over hot water to create a green drink which is drunk whole.

It is therefore a different way of preparation, because normally we drink only the „water“ extract from the tea and the leaves remain intact = here with Matcha we also drink the tea itself.

Matcha is considered to be one of the greatest natural sources of antioxidants – a big part of this, of course, is that we ingest the leaves themselves and not just the leachate.

This beverage has an unshakable position in Japanese culture (not just tea culture) and has permeated everyday life, not only in its traditional form but in various „pop“ forms. These include matcha cakes, matcha lattes and other products made specifically from Japanese tea powder.

What it is and how it is made

Matcha tea is a type of green tea that consists of the smallest and finest tea leaves of the tea plant. The plants are covered with a tarp for 3 weeks before harvesting to increase the production of chlorophyll. In the actual processing, they are first passed through hot steam and then dried, finally they are ground on grinding stones.

Tea is an 800-year-old traditional cultural heritage of Japan, prepared only by truly skilled growers.

Its health benefits have been known and exploited for centuries. It is sold here in whole packs or in packs containing 2 grams, which are suitable for making one drink.

How to drink

Preparing matcha tea involves a tea ceremony for which you need several tools. A bowl, a special bamboo whisk designed just for making this tea, and a transparent glass. It is best served in glass, so that its deep green colour stands out.

Pour 2 g of tea into a bowl, cover with hot water at a temperature not exceeding 70 °C. Stir with the bamboo whisk and pour into the glass. Matcha tea is also prepared as iced tea or matcha latte with whipped milk.

What are its health benefits

Matcha tea has many health benefits. Like other green teas, it has strong antioxidant properties, fights free radicals and acts as a preventative against a number of diseases. It is also an effective dietary supplement in their treatment.

It helps against cancer, prevents the formation of cancer cells due to its high catechin content and also helps in the treatment of multiple sclerosis, rheumatism, arthritis and Parkinson’s disease.

Supports heart function and regulates the proper function of the cardiovascular system.

It counteracts bad cholesterol in the blood, lowers it and strengthens the production of good cholesterol. It aids fat burning and is effective in reducing diet. It is also suitable for athletes as it strengthens joints and counteracts fatigue. Matcha tea should also be sipped for respiratory diseases as it prevents the development of infection and inflammation, while also soothing fever.

It strengthens the immune system and it is then ready to fight diseases. It also promotes memory and concentration. It is effective against depression and psychological disorders as well as neuroses. It is calming and the tea ceremony itself, preceding its drinking, is very meditative and pleasant.

Cooking with Matcha tea

Matcha tea is not only a tea suitable for drinking, but it can also be cooked with it. The fine powder reliably turns everything you put it in green. Among the drinks you can make with it is the most popular Matcha Latte or Shake with different flavours. You can combine it with milk, fruits such as banana or mango and chocolate. Drinks are served hot or cold.

Baking and cooking with Matcha is a lot of fun. You can make rich green pancakes that you can decorate with whipped cream and maybe matcha ice cream. Matcha biscuits or buns are also popular.

Matcha green cake, rolls and brownies are just as easy to prepare, just add a tea bag to the batter.

Even in a healthy fitness kitchen, Matcha can be used to its full potential. You will surely enjoy Raw Matcha balls with almonds, maple syrup and raisins. Or you can add it to porridge or salad dressing.

S You can also use matcha to make more complex baked goods like croissants, doughnuts, or even bread and Christmas cookies. It will spice up your table and do something for your health.

Matcha cheesecake is an unconventional form of this very popular cake that you can decorate in several colorful layers.

It is also suitable as an ingredient in various creams, both butter and custard, which it turns a soft lime green. Matcha tea is a tea that is definitely worth trying.

Matcha

Matcha (vyslovuje sa matcha alebo skrátene matcha) je špecifický druh čaju, ktorý je zámerne uvedený v tomto všeobecnom slovníku, pretože predstavuje špeciálny spôsob spracovania a konečnej prípravy.

Na svete má len málo ekvivalentov – snáď len Kórea, blízka Japonsku, má alternatívu pre tento nápoj. Matcha v najčistejšej forme je najkvalitnejší japonský zelený čaj, ktorý je po konečnom spracovaní lístkov veľmi jemne zomletý na prášok.

Netradičná príprava a výsledok

Ten sa potom (možno pri tradičnom čajovom obrade) zaleje horúcou vodou a vytvorí sa zelený nápoj, ktorý sa pije celý.

Ide teda o odlišný spôsob prípravy, pretože bežne pijeme len „vodný“ extrakt z čaju a lístky zostávajú neporušené = v prípade Matcha pijeme aj samotný čaj.

Matcha sa považuje za jeden z najlepších prírodných zdrojov antioxidantov – veľkú úlohu v tom samozrejme zohráva fakt, že požívame samotné listy, a nie len výluh.

Tento nápoj má neotrasiteľné postavenie v japonskej kultúre (nielen v čajovej kultúre) a prenikol do každodenného života nielen vo svojej tradičnej podobe, ale aj v rôznych „pop“ formách. Patria medzi ne matcha koláče, matcha latte a ďalšie produkty vyrobené špeciálne z japonského čajového prášku.

Čo je to a ako sa vyrába

Matcha čaj je druh zeleného čaju, ktorý pozostáva z najmenších a najjemnejších čajových lístkov čajovníka. Rastliny sa na 3 týždne pred zberom prikryjú plachtou, aby sa zvýšila produkcia chlorofylu. Pri samotnom spracovaní sa najprv prechádzajú horúcou parou a potom sa sušia, nakoniec sa melú na mlecích kameňoch.

Čaj je 800 rokov staré tradičné kultúrne dedičstvo Japonska, ktoré pripravujú len skutočne skúsení pestovatelia.

Jeho zdravotné účinky sú známe a využívané už po stáročia. Predáva sa tu v celých baleniach alebo v baleniach obsahujúcich 2 gramy, ktoré sú vhodné na prípravu jedného nápoja.

Ako piť

Príprava čaju matcha zahŕňa čajový obrad, na ktorý potrebujete niekoľko nástrojov. Misku, špeciálnu bambusovú metličku určenú na prípravu tohto čaju a priehľadné sklo. Najlepšie je podávať ho v skle, aby vynikla jeho sýtozelená farba.

Do misky nasypte 2 g čaju, zalejte horúcou vodou s teplotou nepresahujúcou 70 °C. Premiešajte bambusovou metličkou a nalejte do pohára. Matcha čaj sa pripravuje aj ako ľadový čaj alebo matcha latte s našľahaným mliekom.

Aké sú jeho zdravotné výhody

Čaj Matcha má mnoho zdravotných výhod. Podobne ako iné zelené čaje má silné antioxidačné vlastnosti, bojuje proti voľným radikálom a pôsobí ako prevencia proti mnohým chorobám. Je tiež účinným doplnkom stravy pri ich liečbe.

Pomáha proti rakovine, zabraňuje tvorbe rakovinových buniek vďaka vysokému obsahu katechínu a pomáha aj pri liečbe sklerózy multiplex, reumatizmu, artritídy a Parkinsonovej choroby.

Podporuje činnosť srdca a reguluje správnu funkciu kardiovaskulárneho systému.

Pôsobí proti zlému cholesterolu v krvi, znižuje ho a posilňuje tvorbu dobrého cholesterolu. Pomáha pri spaľovaní tukov a je účinný pri redukčnej diéte. Je vhodný aj pre športovcov, pretože posilňuje kĺby a pôsobí proti únave. Matcha čaj by sa mal popíjať aj pri ochoreniach dýchacích ciest, pretože zabraňuje vzniku infekcie a zápalu a zároveň zmierňuje horúčku.

Posilňuje imunitný systém a ten je potom pripravený bojovať s chorobami. Podporuje tiež pamäť a koncentráciu. Je účinný proti depresii a psychickým poruchám, ako aj neurózam. Je upokojujúci a samotný čajový obrad, ktorý predchádza jeho pitiu, je veľmi meditatívny a príjemný.

Varenie s čajom Matcha

Matcha čaj nie je len čaj vhodný na pitie, ale dá sa z neho aj variť. Jemný prášok spoľahlivo zafarbí na zeleno všetko, do čoho ho vložíte. Medzi nápoje, ktoré si z nej môžete pripraviť, patrí najobľúbenejšie Matcha Latte alebo Shake s rôznymi príchuťami. Môžete ho kombinovať s mliekom, ovocím, ako je banán alebo mango, a čokoládou. Nápoje sa podávajú teplé alebo studené.

Pečenie a varenie s Matcha je zábava. Môžete si pripraviť sýtozelené palacinky, ktoré môžete ozdobiť šľahačkou a možno aj matcha zmrzlinou. Obľúbené sú aj sušienky alebo buchty Matcha.

Zelený koláč, buchty a koláčiky z matcha sú rovnako jednoduché na prípravu, stačí do cesta pridať vrecúško čaju.

Matcha sa dá naplno využiť aj v zdravej fitness kuchyni. Raw Matcha guľôčky s mandľami, javorovým sirupom a hrozienkami vám určite zachutia. Alebo ho môžete pridať do kaše či šalátového dresingu.

S Matchu môžete použiť aj na prípravu zložitejšieho pečiva, ako sú croissanty, šišky alebo dokonca chlieb a vianočné sušienky. Spestrí váš stôl a urobí niečo pre vaše zdravie.

Matcha cheesecake je netradičná forma tohto veľmi obľúbeného koláča, ktorý môžete ozdobiť niekoľkými farebnými vrstvami.

Je vhodný aj ako prísada do rôznych krémov, maslových aj pudingových, ktoré sfarbí do jemnej limetkovo zelenej farby. Matcha čaj je čaj, ktorý určite stojí za vyskúšanie.